Evropská unie (EU)Evropská unie (EU) je mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských zemí s celkovou populací něco okolo 500 milionů obyvatel, což je přibližně 7,5% světové populace. Základním principem fungování Evropské unie je svěřování pravomocí na evropské instituce. Tyto pravomoce byly dříve v kompetenci členských států. Evropská unie má však pouze pravomoce, které jí byli svěřeny jednotlivými členskými státy, nelze tedy hovořit o Evropské unii jako o federaci. Proklamovaným cílem Evropské unie je Evropa s výrazným hospodářským růstem, konkurence schopnou sociální ekonomikou a zlepšující kvalitou životního prostředí. Aktivity Evropské unie pro zabezpečení těchto cílů pokrývají celou řadu oblastí. Základ evropských institucí je takzvaný „institucionální trojúhelník“, což jsou Evropská unie, Evropská komise a Evropský parlament. Avšak rozhodující institucí Evropské unie , která zastupuje zájmy členských států je Rada Evropské unie. Rada Evropské unie se skládá z ministrů vlád jednotlivých států, kteří se scházejí podle potřeby. Každý půlrok předsedá radě Evropské unie jiná země z EU.

Evropská vlajka
Dvanáct hvezd v kruhu symbolizuje ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy.

Evropská hymna
Melodie evropské hymny pochází z Beethovenovy Deváté symfonie. Jako evropská hymna se používá beze slov.

Motto Evropské unie
Jednotná v rozmanitosti

Rada Evropské unie (dříve Rada ministrů, dnes zkráceně pouze „Rada“) je rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Přestože mnohé pravomoci v minulosti delegovala na Komisi, zůstává nejvlivnějším orgánem EU. Významné pravomoci má v oblastech 2. a 3. pilíře (např. společná zahraniční politika nebo policejní spolupráce), v oblasti 1. pilíře může rozhodovat pouze na základě návrhu Komise. Rada se skládá z ministrů vlád jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby. Nejčastější zasedání mají ministři zemědělství (přibližně čtrnáctkrát do roka), ministři financí (oficiální název Ecofin) a ministři zahraničních věcí (Všeobecná rada), kteří se scházejí přibližně jednou za měsíc. Jednání probíhají v Bruselu a Lucemburku. Důležitým poradním orgánem pro Radu ministrů je COREPER (Výbor stálých zástupců). Rada rozhoduje buď jednomyslně, kvalifikovanou nebo prostou většinou hlasů. Jednomyslnost je požadována v oblasti 2. a 3. pilíře. Prostou většinou se hlasuje pouze o procedurálních otázkách a některých aspektech společné obchodní politiky jako ochrana proti dumpingu. O většině otázek se rozhoduje kvalifikovanou většinou, kdy hlasy členských států mají různou váhu v závislosti na počtu obyvatel. Každý půlrok předsedá Radě jiná země EU. Hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek.

Evropská komise
Evropská komise sleduje zájmy Evropské unie jako celku, komisaři tedy nemají přihlížet k zájmům jednotlivých zemí. Největší pravomoci má v oblasti 1. pilíře, má právo iniciovat návrhy zákonů a dohlíží na dodržování přijatých smluv. Vypracovává také návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění. Dále Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody. Má významné pravomoci při přijímání nových členů do Unie a zajišťuje kontakty s nečlenskými státy EU. Smlouva z Nice dává každé zemi jednoho komisaře, v současnosti je jich tedy 27. Evropská komise rozhoduje prostou většinou. Sídlí v Bruselu.

Evropský parlament
Evropský parlament ve